برای محسن عزیز و رویای آمریکایی اش!

امروز انقلاب دویست و چند سالۀ آمریکا تکرار شد، کشوری که به حق دوستش داری و من چپی هم به حق به تاریخ ۵٠ سال گذشته اش نگاهی متفاوت از تو دارم...یه روز با هم بالاخره واشنگتن رو قدم زنان طی میکنیم و تو مخ من رو با تاریخ آمریکا می خوری و من مخ تو رو با شهر سازی اش! 

/ 0 نظر / 23 بازدید