Reichskristallnacht

٧٠ سال پیش در چنین شبی، در ٩ نوامبر ١٩٣٨، کنیسه ها در آلمان یکی بعد از دیگری به آتش کشیده شدن و این آغاز نابودی میلیونها یهودی اوروپایی و کوچ هزاران مغز متفکر یهودی آلمانی بود؛ شبی که اگر نبود امروز آلمان ابر قدرت جهان بود و نه آمریکا و البته میلیونها مادر و پدر بی فرزند و میلیونها فرزند یتیم نمیشدند، از هر قوم و مذهبی...و اوروپا به خاک و خون کشیده نمیشد...

"آواز فاجعه بلزن و داخاو...

آواز مغز ها که آدولف هیتلر

بر مارهای شانه فاشیسم می نهاد..."

/ 0 نظر / 24 بازدید