شکنجه

۴ سال میشه که این نقل قول از "ارنست بندا" رو که از "زود دویچه تسایتونگ" در آورده ام، توی کیف پول ام با چسب نواری چسبونده ام...

روزی میرسه که همۀ ما این ایده رو در قلب و فکرمون حک کنیم؟...سر این جمله با چند نفر که من کل کل نداشته ام!

Gefoltert werden dürfen Verdächtige auch dann nicht, wenn die Hoffnung begründet ist, hierdurch vielleicht sogar lebensrettende Informationen erlangen zu können

Ernst Benda, BVG Präsident a.D

"شکنجۀ متهمین حتی آن گاه که امید به کسب اطلاعاتی که به نجات زندگی ای بینجامد باشد، ممنوع است"

/ 1 نظر / 34 بازدید
فاطمه

گاهی بشر ب ا خشنونت سیراب میشه. جلاد و ببینده ای که دواطلب دیدن شکنجه است . هر دو به یک اندازه لذت میبرند. تلخه و حقیقته. هر چند خودم دوست دارم این جمله تسایتونگ عملی بشه. [ناراحت]