آخرین سیگار

از پنجره ای رو به کوه سفید

که من و این شهر را در بر می گیرد

و یک بالکن پر باد

که دستم را از آن دراز می کنم

و به این فکر میکنم

که باد از آن سو می آید

که تو شاید آنجا نشسته ای...

 

تهران،١٠ صبح

/ 1 نظر / 22 بازدید
فاطمه

سلام. همیشه در کنارت رویایی که ذهنت را میبارد. میدانم میدانم گریزی نیست . اگر معشوق همیشه کنار م ا نباشد باید به معشوق بودنش شک کرد. [لبخند]